از تعمیر تا تامین قطعات سخت افزار را از ما بخواهید...

مادربرد ایکس باکس 360 Xbox Motherboard

آموزش تعویض مادربورد ایکس باکس ۳۶۰

این آموزش صرفا برای تعویض قطعه مربوطه می باشد.مراحل را به ترتیب و با دقت دنبال کنید.
(این آموزش برای افراد متخصص توصیه میشود،اگر نیاز به تعمیر ایکس باکس خود دارید،کافیست تا با مشاورین ما در مرکز تعمیرات تخصصی سخت افزار تماس بگیرید)

قدم اول

هارد را نگه دارید و دکمه را فشار دهید تا باز شود و لبه جلویی کنسول را بلند کنید.

هارد را از قسمت بالایی جدا کنید.

قدم دوم

کنسول را به صورت عمودی و لبه پایینی رو به بالا قرار دهید.

 میتوانید از ابزار باز کننده(spudger) استفاده کنید

انتهای صاف یک ابزار باز کننده(spudger) را در شکاف کوچک لبه جلویی در قسمت پایینی قرار دهید.

لبه جلوی را از قسمت پایینی از روی قاب جدا کنید.

قدم سوم

 از نوک یک ابزار باز کننده پلاستیکی (Spudger) برای باز کردن گیره‌ها در سمت چپ و راست قسمت پایینی استفاده کنید.

در تصویر به رنگ قرمز مشخص شده است

 ابزار را در سوراخ های که در تصویر به رنگ قرمز مشخص شده است را قرار دهید

قدم چهارم

برای باز کردن گیره ها، بر روی لبه جلوی قسمت پایینی  این کار را انجام دهید .(مطابق قدم سوم)

در حالی که لبه جلوی قسمت پایینی را کمی بلند می‌کنید، از نوک یک ابزار باز کننده(spudger) برای فشار دادن گیره‌های نزدیک به جلوی قسمت پایینی به سمت داخل کنسول استفاده کنید.

قدم پنجم

همین روند را تکرار کنید تا دو گیره مرکزی در قسمت پایینی باز شوند.

قدم ششم

از نوک ابزار باز کننده پلاستیکی (Spudger) خود برای باز کردن گیره‌های قسمت پایینی که نزدیک‌ترین قسمت پشت کنسول است استفاده کنید.

قدم هفتم

قسمت پایین را از کنسول جدا کنید.

قدم هشتم

لبه یک ابزار باز کننده پلاستیکی (Spudger) را بین جلو و قاب بیرونی نزدیک پاور(power) قرار دهید.

ابزار باز کننده(spudger) خود را در امتداد لبه قاب جلو بکشید تا گیره‌هایی که آن را به جلوی کنسول محکم می‌کنند, باز کنید.

این کار را با استفاده از لبه ابزار باز کننده انجام دهید، دقت کنید ممکن است قاب را بشکنید طرف دیگری را با استفاده از هر دو دست با دقت قاب را از کنسول جدا کنید . 

قدم نهم

مراحل قبل را که قبلاً ذکر شد تکرار کنید تا سمت چپ قاب جلویی باز شود.

قدم دهم

قاب جلویی کنسول را بردارید.

قدم یازدهم

کنسول را به صورت عمودی و لبه بالایی رو به بالا قرار دهید.

قسمت بالایی را از طریق گیره ها به کنسول محکم می شود. که در تصویر به رنگ قرمز مشخص شده است، دو گیره اول در زیر قسمت بالایی که نزدیک به قسمت جلو است، قرار دارند.

قدم دوازدهم

انتهای صاف یک ابزار باز کننده (Spudger) را در شکاف های کوچکی که قبلا ذکر شد قرار دهید تا گیره ها آزاد شوند.

می توانید از ابزار باز کننده استفاده کنید

قدم سیزدهم

 از نوک ابزار بازکننده (Spudger) برای باز کردن گیره‌ها در سمت چپ و راست قسمت بالایی استفاده کنید.در تصویر به رنگ قرمز مشخص شده است

قدم چهاردهم

برای باز کردن گیره ها، از وسط قسمت بالایی شروع کنید.

در حالی که لبه جلوی قسمت بالایی را کمی بلند می کنید، از نوک ابزار باز کننده(spudger) برای فشار دادن گیره ها به سمت مرکز قسمت بالایی و داخل کنسول استفاده کنید.

قدم پانزدهم

از نوک ابزار باز کننده پلاستیکی (Spudger) خود برای باز کردن گیره در قسمت بالایی که نزدیک به پشت قاب بالایی کنسول است استفاده کنید.

قدم شانزدهم

آخرین گیره در زیر پایه پلاستیکی است که نزدیک‌ به قسمت پشت کنسول قرار دارد.

از نوک ابزار بازکننده پلاستیکی (Spudger) خود برای جدا کردن گیره در قسمت بالایی که نزدیک‌ به قسمت پشت کنسول است، استفاده کنید.

قسمت بالایی را از روی کنسول بردارید.

قدم هفدهم

کنسول را به صورت عمودی و لبه بالایی را رو به پایین قرار دهید.

برچسب گارانتی را با دقت از روی کنسول جدا کنید.

قدم هجدهم

خارهای های بالایی و پایینی که در جلو و پشت کنسول بسته شده است باید باز شوند تا قاب بالایی از کنسول جدا شود.

از انتهای صاف یک ابزار باز کننده(spudger) برای باز کردن کنسول بالای کانکتور USB جلو ،که در بالای شکاف حافظه قرار دارد استفاده کنید. 

قدم نوزدهم

انتهای صاف یک ابزار بازکننده(spudger) را مطابق شکل به قاب دستگاه وارد کنید و به سمت بالا بچرخانید تا آخرین خار باقیمانده که بالای دکمه (CD) قرار دارد باز شود.

قدم بیستم

قسمت جلوی قاب پایینی را کمی بلند کنید تا مطمئن شوید خارهای بسته شده جلو کاملاً باز شده است.

قدم بیست و یکم

قاب‌های بالایی و پایینی دارای هفت قفل است که در پشت کنسول قرار دارند به هم متصل می‌شوند.

که در تصویر به رنگ قرمز مشخص شده است.

قدم بیست و دوم

ابزار باز کننده را در گیره‌هایی که قاب پایینی را روی قسمت بالایی نزدیک کانکتور ورودی/خروجی نگه میدارد فشار دهید.

در حالی که ابزار را فشار می دهید، قاب های پایینی و بالایی را از هم جدا کنید تا گیره های نگهدارنده جدا شوند.

قدم بیست و سوم

در حالی که قاب های بالایی و پایینی را از هم جدا می کنید، از نوک ابزار بازکننده استفاده کنید تا گیره بلند که در تصویر به رنگ قرمز مشخص شده است را به سمت مرکز کنسول فشار دهید.

گیره ها باید باز شوند و گیره نزدیک کانکتور برق که قاب بالا و پایین را کنار هم نگه می دارد باقی بماند.

قدم بیست و چهارم

با ابزار بازکننده ، دو گیره باقیمانده نزدیک کانکتور برق فشار دهید.

قاب های بالا و پایین را از هم جدا کنید تا گیره های نگهدارنده کاملاً باز شوند.

قدم بیست و پنجم

کنسول را طوری حرکت دهید که قسمت جلویی آن رو به پایین باشد.

قسمت پشتی قاب پایینی را بگیرید و به سمت بالا بکشید دهید تا از کنسول جدا شود.

دقت کنید که قاب پایینی را بیش از حد نزدیک دوشاخه برق خم نکنید، ممکن است بشکند.

قدم بیست و ششم

از نوک یک ابزار باز کننده(spudger) برای باز کردن گیره ای که دکمه بیرون را روی قاب فلزی نگه میدارد ، استفاده کنید.

انتهای صاف یک ابزار بازکننده را بین دکمه خروج و درایو نوری قرار دهید.

دکمه خروج را از روی قاب نگهدارنده آن جدا کنید و آن را از کنسول بردارید.

 می توان از ابزار باز کننده استفاده کنید

قدم بیست و هفتم

شش پیچ که در تصویر به رنگ قرمز مشخص شده است  که بدنه بالایی را روی بدنه فلزی نگه میدارد ، باز کنید.

قدم بیست و هشتم

کنسول را طوری قرار دهید که قاب بالایی ، به سمت بالا باشد.

قاب بالایی را مستقیماً به سمت بالا بلند کرده و آن را از روی کنسول بردارید

قدم بیست و نهم

فلت نقره ای که درایو نوری را روی قاب فلزی نگه میدارد ، جدا کنید.

قدم سی ام

درایو نوری را کمی به سمت بالا بلند کنید تا فاصله ای برای جدا کردن SATA و کانکتورهای برق که در پشت درایو نوری قرار دارند.

 درایو نوری را به طور کامل جدا نکنید هم چنان دو کابل آن را به مادربرد متصل می کنند.

قدم سی و یکم

کانکتور برق را با کابل هایش بگیرید و مستقیماً از سوکت درایو نوری بیرون بکشید.

کانکتور داده SATA را با کشیدن مستقیم از سوکت آن روی درایو نوری جدا کنید.

قدم سی و دوم

 درایو نوری را از قاب فلزی خارج کنید.

قدم سی و سوم

انتهای صاف یک ابزار باز کننده(spudger) را در قاب مستطیلی کوچک بالای فن خنک کننده قرار دهید.

گیره نگهدارنده کانال فن را با دقت باز کرده و فن را از کنسول جدا کنید.

میتوان از ابزار بازکننده فلزی استفاده کرد.

قدم سی و چهارم

هنگامی که که فلت فلزی شاسی را از بالای فن های دوگانه بلند می کنید، فن ها را به سمت مرکز مادربرد بیاورید.

مجموعه فن دوگانه را به طور کامل جدا نکنید زیرا کابل آن همچنان به مادربرد متصل است.

قدم سی و پنجم

کانکتور دو فن را مستقیماً از سوکت آن روی مادربرد جدا کنید.

برخی از کانکتورهای فن دارای زبانه قفل هستند. اگر کانکتور شما دارای زبانه قفل است، هنگام جدا کردن فن از مادربرد، حتما آن را فشار دهید.

 فن دوگانه را از کنسول جدا کنید.

قدم سی و ششم

از انتهای صاف یک ابزار باز کننده(spudger) برای باز کردن گیره های محافظ قطعه RF در لبه بالا و لبه سمت چپ قطعه RF استفاده کنید.

ممکن است استفاده از پنس برای جدا کردن گیره‌ها از RF آسان‌تر باشد.

محافظ قطعه RF را از کنسول جدا کنید.

قدم سی و هفتم

سه پیچ که در تصویر به رنگ قرمز مشخص شده است را که قطعه RF را روی شاسی فلزی نگه میدارد ، باز کنید.

قدم سی و هشتم

قطعه RF را مستقیما از سوکت خود روی مادربرد جدا کنید .

قطعه RF را از کنسول خارج کنید.

قدم سی و نهم

۹ پیچ که در تصویر به رنگ قرمز مشخص شده است

  ۸ پیچ مشکی که در تصویر به رنگ نارنجی مشخص شده است که مادربرد را روی بدنه فلزی نگه میدارد باز کنید.

قدم چهلم

کنسول را برگردانید. دقت کنید که مادربرد از شاسی جدا نشود.

 مادربرد را از لبه جلویی جدا کنید.

دقت کنید هنگام جدا کردن مادربرد از بدنه فلزی به سوکت ها آسیب نرسانید.

 مادربرد را از قاب فلزی جدا کنید.

قدم چهل و یکم

نوک یک پیچ گوشتی سر صاف را بین گیره X و پایه نگهدارنده آن روی هیت سینک قرار دهید.

گیره X را تا زمانی که بالای شکاف  از  پایه نگهدارنده بلند شود، از پایه جدا کنید.

قدم چهل و دوم

پیچ گوشتی خود را در یک راستا مادربرد بین گیره X و پایه نگهدارنده آن قرار دهید.

پیچ گوشتی را بچرخانید تا گیره X به طور کامل از پایه نگهدارنده آن جدا شود.

این روند را برای هر چهار گوشه گیره X تکرار کنید.

هنگام برداشتن آخرین گوشه گیره x و وارونه کردن  برد، هیت سینک CPU را بگیرید تا از افتادن آن جلو گیری کنید.

قدم چهل و سوم

برای نصب مجدد گیره X، ابتدا گیره x را ثابت کنید بر روی پایه های هیت سینک.

در حالی که بازوی سوم گیره X را روی پایه متصل به هیت سینک پایین نگه داشته اید، از یک پیچ گوشتی سر صاف کوچک استفاده کنید تا گیره X را از پایه هیت سینک جدا کنید.

در هنگام جدا سازی، بازوی گیره X را فشار دهید تا آن را به سمت شکاف نگهدارنده  در ستون متصل به هیت سینک حرکت دهید .

این روند را برای بازوی چهارم گیره X تکرار کنید.

قدم چهل و چهارم

هیت سینک CPU را بردارید.

قبل از نصب مجدد هیت سینک CPU، حتما یک لایه خمیر سیلیکون جدید بمالید.

اگر می خواهید هیت سینک را دوباره روی مادربرد نصب کنید، یک نکته: خمیر سیلیکون هیت سینک را تعویض کنید.

قدم چهل و پنجم

نوک یک پیچ گوشتی سر صاف را بین گیره X و پایه نگهدارنده آن روی هیت سینک قرار دهید.

گیره X را از بالای شکاف بریده شده ،بلند کنید و از آن جدا کنید.

 پیچ گوشتی خود را به موازات مادربرد بین گیره X و پایه نگهدارنده آن قرار دهید. پیچ گوشتی را بچرخانید تا گیره X به طور کامل از پایه نگهدارنده آن جدا شود.

این روند را برای هر چهار گوشه گیره X تکرار کنید.

هنگام برداشتن آخرین گوشه گیره X مادربرد را بچرخانید ، هیت سینک CPU را نگه دارید تا نیفتد . 

هیت سینک CPU را از مادربرد جدا کنید. هنگام نصب مجدد هیت سینک CPU، حتما یک لایه جدید خمیر سیلیکون بمالید.

قدم چهل و ششم

برق DVD درایو و کابل های SATA را از مادربرد جدا کنید.

قدم چهل و هفتم

در صورت تعویض مادربرد، چهار پد خنک کننده زیر مادربرد را به , مادربرد جدید خود انتقال دهید.

مادربرد باقی مانده است.

DVD درایو و مادربرد هنگام خروج از کارخانه همیشه به هم متصل هستند. اگر یکی را جایگزین کردید باید دیگری را نیز جایگزین کنید. در صورت تعویض یکی از آن ها بدون دیگری در روند خواندن DVD تداخل ایجاد شده و DVD بازی را اجرا نخواهد کرد. این امکان وجود دارد که با تعویض یکسری آی سی ها بتوان بین مادربرد و DVD درایو ارتباط ایجاد کرد.

برای بستن دستگاه تمام مراحل را از آخر به اول انجام دهید . 

منبع : iFixit